Kommunens rolle i totalberedskapen er avgjørende

Styret i Kommunedirektørforum har behandlet Totalberedskapskommisjonens rapport NOU 2023:17 Nå er det alvor.

Samfunnssikkerhet og totalberedskap er aktuelle tema. Samfunnets samlede beredskap og krisehåndtering aktualiseres både med naturhendelser – som høstens regn og flom – og med enkeltstående hendelser som treffer lokalsamfunn ved ulykker og andre kriser. Også internasjonale forhold, krig og uro har betydning for trygghet og sikkerhet, og totalberedskap er derfor et omfattende og stort tema som er relevant i mange og ulike sammenhenger.

Konsekvenser av klimaendringene, en krevende sikkerhetssituasjon med krig i Europa, samt erfaringer fra en omfattende pandemi har økt forståelsen for og nødvendigheten av å sette samfunnssikkerhet og beredskap på dagsorden.  

Kommunene har et totalansvar for samfunnssikkerhet og beredskap for sine innbyggere. Lokale beredskapsplaner skal ta utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalyser, og utarbeides ut fra lokale behov, kunnskap og muligheter.

Kommuner er kriseorganisasjoner og håndterer daglig ulike kriser. Kommunenes ekspertise, erfaring og lokalkunnskap blant annet innenfor brann, redning og helse har stor verdi i krisehåndtering og beredskapsarbeidet.

Et viktig budskap i KDf sitt høringssvar er at kommunene må ha frihet og myndighet til å finne lokale løsninger. Ved større kriser er det viktig at ulike aktører samarbeider, og at «ressursene finner hverandre».

Lokale ressurser må være godt koordinert og samkjørt, og det må være samarbeid og sammenheng mellom ulike aktører, tverrsektoriell innsats og samarbeid – med respekt for de ulike aktørenes roller. Dette gjelder uavhengig av om ressurser er kommunale eller statlige, og vi arbeide for at «ressursene finner hverandre» og at samarbeidet er velfungerende og effektivt.

Kommunedirektørforum støtter kommisjonens vektlegging av demokrati og tillit som grunnleggende verdier i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Vi er enige i at tillitssamfunnet og rettsstaten er de viktigste rammene for befolkningens trygghet og sikkerhet. Tillit er en forutsetning for at beredskapsprinsippene om likhet, nærhet, ansvar og samvirke skal virke.

Kommunedirektørforum er enig i kommisjonens betraktninger om hva som bør kjennetegne et robust beredskapssystem, at kommunene er den grunnleggende byggesteinen i beredskapsarbeidet, og at beredskapsarbeidet og -systemet må tilpasses vårt tids utfordringer.

Kommunedirektørforum støtter ikke kommisjonens ulike forslag som innebærer mer forskriftsfesting, mer detaljstyring eller å gi statsforvalteren en utvidet rolle.

Kommunedirektørforum fremhever viktigheten av et godt lederskap som ved kriser : 

  • Bygger og vedlikeholder tillit, også lokalt
  • Prioriterer ut fra behov, også ut fra lokalkunnskap og helhetsblikk
  • Tar beslutninger og utføre oppgaver både av strategisk og operativ karakter
  • Tar vare på menneskene

Høringssvaret fra KDf ble behandlet på styremøtet 29.september 2023, og kan i sin helhet leses her

Fortsett å lese

ForrigeNeste