Topplederkonferanse: Den turbulente verdensøkonomiens betydning for kommuneøkonomien

For mange kommunedirektører var høstens budsjettprosess ekstra krevende. Renteøkninger og prisstigning gjør handlingsrommet mindre, og krig og konflikter påvirker økonomien.

På Topplederkonferansen i januar 2023 så vi på hvordan den internasjonale og den lokale økonomien henger sammen, og hva som er prognosene framover.

Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO brukte uttrykket «deppa husholdninger». Under pandemien dempet det private forbruket seg, mens vi nå ser økning i forbruk som kompenserer for forbruksfallet. Han pekte også på at bedriftstilliten går rett i kjelleren, og at det er stor strekk i laget.

Dørum var også inne på at flere andre utfordringer holder investeringene tilbake, og at vårt handlingsrom er knyttet til hvordan det går rundt oss – altså at verdens politikk og økonomi har stor betydning.

Når de lange rentene øker så øker byrden av statsgjeld, og dette kommer i tillegg til at demografien tynger de offentlige finansene. Vi ser nå en kraftig økning i oljepengebruken, og Dørum varslet at dette vil strammere fremover, med et hvileskjær – eller kanske en myk landing – for norsk økonomi i 2023 – 2024.

Kommunedirektør Kjell Hugvik fra Bodø kommune kalte innlegget sitt for «Gode tjenester – Krevende økonomi». Hugvik presenterte seks utfordringer for å vise verdensøkonomien sett fra Bodø:

  • Utfordring 1 – demografi og tjenester
  • Utfordring 2 – høy gjeld og høyt rentenivå – vil gå saktere ned enn den har gått opp
  • Utfordring 3 – betydelig lønns- og prisvekst
  • Utfordring 4 – kompetansemangel og rekruttering
  • Utfordring 5 – det grønne skiftet
  • Utfordring 6 – bosetting av flyktninger

Kjell Hugvik avsluttet sitt innlegg med å vise at det også er hendelser som gir vekst og nye muligheter – blant annet innenfor helse, samferdsel, og næringsetablering.

Helge Eide er områdedirektør i KS. Han startet med å minne om at samspillet mellom kommunedirektør og ordfører er en forutsetning for god utvikling i kommunesektoren.

For kommuneøkonomien viste Eide til følgende viktige punkter:

  • Flere år med høyere midlertidige inntekter enn ventet har gitt høyere fond
  • Ukompensert høy kostnadsvekst i 2022 – presser økonomien i 2024
  • Kraftig økning i rentekostnadene i kommunal sektor
  • Flyktningsituasjonen mer krevende for kommunesektoren

Flyktningsituasjonen mer krevende for kommunesektoren: Større usikkerhet om demografikostnadene, medfører press på kommunale tjenester, vi opplever stor mangel på boliger, men ukrainerne kan også representere en verdifull arbeidskraftsressurs.

Eide avsluttet med noen synspunkt på 2025. Det er varslet endringer i inntektssystemet – men disse vil ikke løse det grunnleggende i de utfordringene som ligger foran oss. Løsningen betinger i en løpende omstilling, og kommunesektoren må kontinuerlig forbedre og endre – og der vil KS selvsagt også ha en rolle.

Fortsett å lese

ForrigeNeste