Lokalt partsarbeid: I kommunesektoren er det to parter

KS har nylig publisert en relevant og lesverdig artikkel om lokalt partsarbeid på sine nettsider.

KS benytter ikke begrepet «lokalt trepartssamarbeid», og de anbefaler at heller ikke kommunene omtaler samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som et treparts samarbeid. Kommuneloven § 2-1 fastslår at kommuner og fylkeskommune har kun én folkevalgt ledelse som også omfatter arbeidsgiverrollen. Lokalt er det altså kun to parter.

Kommunedirektørforum er enig med KS, og anbefaler kommuner og fylkeskommuner å tydeliggjøre roller og ansvar på arbeidsgiverområdet.

Medvirkning og samarbeid er riktig og viktig for å lykkes med samfunnsoppdraget, og for å være en seriøs arbeidsgiver – men også her er tydelige roller og ansvar sentralt.  

KS skriver: «Endringer med ny kommunelov har satt flere kommuner i utfordrende situasjoner der hvor man har praktisert tre parter lokalt og folkevalgte har deltatt i utviklingsarbeider som kan lede til sak til kommunestyret», og presiserer at

«Det å blande ansatte og folkevalgte i samme råd, utvalg, eller lignende uten at reglene om oppnevning av folkevalgte i kommuneloven § 5-1 følges er ikke lov. Dette har også en side til kommunedirektørens utredningsplikt, og herunder ønske om å tydeliggjøre roller og ansvar til henholdsvis folkevalgte og administrasjonen. Dersom folkevalgte skal legge føringer på kommunedirektørens utredningsplikt, skal det også skje gjennom vedtak i folkevalgte organer.»

KS

KS skriver avslutningsvis at «det er […] viktig å vurdere hvordan utviklings- og omstillingsarbeid kan drives lokalt i prosesser som involverer folkevalgte, administrasjon (ledelse) og tillitsvalgte, organisert slik at det ikke oppstår konflikt med kommunelovens bestemmelser, og herunder formålet om rolleavklaring mellom politikk og administrasjon.»

Hele artikkelen finner du på KS sine hjemmesider: https://www.ks.no/ks-advokatene/nyheter/lokalt-partsarbeid-i-kommunen-er-det-kun-to-parter/

Topplederprogrammet er ett av temaene «Kommunedirektørens myndighet innenfor arbeidsgiverområdet» og på Topplederkonferansen får vi råd om «Ledelse – å stå i det».

Fortsett å lese

ForrigeNeste