Topplederkonferansen: Ny politisk ledelse og valgets konsekvenser

Hvordan kan og bør kommunedirektøren bidra til et godt lokaldemokrati, kulturbygging og samspill. På Topplederkonferansen får du gode råd!

Kommuner og fylkeskommuner styres gjennom folkevalgte organ med representanter som er valgt av og blant innbyggerne.

Betydningen av lokaldemokratiet er en verdi i seg selv når kommunesektoren skal ivareta sine samfunnsoppdrag i levende lokalsamfunn med velfungerende institusjoner og prosesser.

Gjennom administrasjonens saksforberedelse skal de folkevalgte få beslutningsgrunnlag som realitetsorienterer, peker på alternative og anbefalte løsninger. Det er også kommunedirektørens ansvar å iverksette vedtak uten ugrunnet opphold. Som kommunedirektør har du både utredningsplikt og handlingsrom, og du må legge til rette for den gode politiske dialogen. Som administrativ toppleder må du «stå i det» og fronte både innad og utad, både administrasjonens anbefalinger og de folkevalgtes beslutninger.

Et stadig tilbakevendende tema er samspillet mellom de folkevalgte og administrasjonen, og på konferansen vil Kommunedirektørforum innlede om kommunedirektørbevegelser, og vi vil presentere våre råd om tilrettelegging for politisk ledelse.

«En kultur kan ikke vedtas» er det noen som hevder, men rolleklarhet, spilleregler, tillit og åpenhet bidrar til å bygge god politisk kultur. Med kommune- og fylkestingsvalg nært forestående retter vi oppmerksomheten på kommunedirektørens ansvar og bidrag for tilrettelegging for et godt og levende lokaldemokrati.

Jenny Følling, ordfører i Sunnfjord, deler sine tanker om hvordan kommunedirektøren kan bidra til et levende lokaldemokrati og godt samspill.

Toril Eeg har lang erfaring som kommunedirektør, og er nå prosjektleder og påtroppende fylkesdirektør i Vestfold. Hun har mye kunnskap om viktigheten av godt samspill og god rolleforståelse på både folkevalgt og administrativ side.

Jostein Nordbø, advokat, Økland DA. Nordbø er Kommunedirktørforum sin juridiske rådgiver, og bistår også være medlemmer. Nordbø vil snakke om hva vi vet om kommunedirektørbevegelser i tilknytning til lokalvalg.

Rannveig Mogren er nestleder i styret i Kommunedirektørforum og kommunedirektør i Gausdal, og vil sammen med daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker presentere gode råd til kommune- og fylkesdirektør ved mottagelse av ny politisk ledelse.

Dette er bare ett temaene på Topplederkonferansen. Hele programmet og mer informasjon finner du her.

Jenny Følling,
foto: Fotograf Reiakvam/Sunnfjord kommune
Toril Eeg,
foto: Kristine Mellefoss/Vestfold fylkeskommune

Jostein Nordbø
Rannveig Mogren,
foto: KS

Fortsett å lese

ForrigeNeste