Høringsuttalelse: Endringer i inndelingslova

Kommunedirektørforum er uenig i Kommunal- og distriktsdepartementets forslag til endring i inndelingslova.

Norsk Kommunedirektørforum har avgitt slik uttalelse til forslag til endringer i inndelingslova:

Norsk Kommunedirektørforum støtter ikke Kommunal- og distriktsdepartementets forslag til endring i inndelingslova som gir departementet en hjemmel til å gjennomføre innbyggerhøringer, herunder folkeavstemning, i saker etter inndelingslova når departementet tar initiativ til å utrede en grenseendring.

Forslaget åpner for at departementet, i tilfeller hvor kommunen/fylkeskommunen eventuelt ønsker å innhente innbyggernes syn i en sak som departementet har tatt initiativ til å utrede, gis myndighet til å vurdere – og eventuelt overprøve – om kommunens/fylkeskommunens innretning på en aktuell høring er tilstrekkelig, eller om det er nødvendig at det gjennomføres en annen eller ytterligere høring av innbyggere. Etter Kommunedirektørforums vurdering ligger det i dette forslaget en iboende mistillit mot kommunesektorens kompetanse og evne til å gjennomføre gode lokalpolitiske prosesser.

Forslaget til lovendring synes å ha direkte sammenheng med situasjonen i Kristiansand kommune. En slik endring rokker ved grunnleggende trekk ved det lokale selvstyret, og bør ikke gjøres ut fra en enkeltsak som har utspring i politisk uenighet mellom regjeringen og en kommune.

Norsk Kommunedirektørforum finner det utfordrende med en lovhjemmel som gir departementet rett til – på eget initiativ – å overprøve lokale myndigheters beslutninger.

Høringsnotatets vurdering av hvilken konsekvens lovendringen vil ha for kommunenes selvstyre er mangelfull. Vurderingen omhandler utelukkende fordelene for staten, uten drøfting av begrensningen og betydningen endringen vil ha for kommune- og fylkesting som folkevalgte organ.

Kommunedirektørforum mener at departementets opprinnelige synspunkt om at dette er et inngripende tiltak som er i liten grad samsvarer med prinsippet om lokalt selvstyre, er svært vesentlig og like gyldig i dag.

Kommunesektoren selv er best egnet til å vurdere behovet for innbyggerhøring, og det bør ikke være behov for statlig inngripen på en slik måte som den foreslåtte bestemmelsen gir hjemmel til. Departementets forslag anses som et inngrep i det kommunale selvstyret og i lokaldemokratiet. Staten har allerede stor innflytelse i grenseendringssaker, og bør ikke gis ytterligere makt.

Norsk Kommunedirektørforum opplever at departementet gjennom sitt forslag til endringer i inndelingslova skaper støy og usikkerhet i Kommune-Norge. Dette fordi det gir departementet en generell og økt adgang til å overprøve lokalt fattede vedtak i saker om grenseendringer, grensejusteringer sammenslåinger og oppsplitting.

Oppsummert er Kommunedirektørforums oppfatning at departementets argumenter for lovendringen ikke på noen måte oppveier de åpenbare konsekvensene av at lovendringen rokker med prinsippet om kommunalt selvstyre og lokalt demokrati.

Norsk Kommunedirektørforum mener at regjeringen bør legge stor vekt på råd fra det øverste folkevalgte organet i kommunen/fylkeskommunen i saker som gjelder grenseendringer for kommunen/fylkeskommunen.

Fortsett å lese

ForrigeNeste