Høringsuttalelse: Helsepersonellkommisjonen

Kommunedirektørforum har avgitt uttalelse til NOU 2023:4 Tid for handling.

Norsk Kommunedirektørforum har avgitt slik uttalelse til NOU 2023:4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Norsk Kommunedirektørforum mener at helsepersonellkommisjonen treffer godt med sin situasjonsforståelse og beskrivelsen av utfordringsbildet på kort og på lang sikt. De aller fleste kommunene, og etter hvert en del sykehus, opplever allerede betydelige rekrutteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenestene. Spesielt gjelder dette for personell med høyskole og universitetsutdannelse som vernepleiere, sykepleiere og leger.

Mange kommuner har satt inn omfattende tiltak og bruker betydelige ressurser for å rekruttere nødvendig kompetanse inn i sektoren. Denne utfordringen vil bare bli større i årene som kommer. Det forutsetter omstilling, prioritering og nye løsninger – det vil rett og slett ikke være mulig å finansiere eller bemanne seg ut av dette.

Norsk Kommunedirektørforum er også enig med kommisjonen i at å forsøke å løse problemet med å importere arbeidskraft fra land som har større knapphet på personell enn Norge ikke er en bærekraftig strategi.

Utviklingen i kommunesektoren har vært preget av en vridning fra institusjonsbasert omsorg til hjemmetjenester. Samtidig er det ingen tvil om at samhandlingsreformen har påført kommunene store og krevende oppgaver innenfor helseområdet. Norsk Kommunedirektørforum mener det er lite realistisk, og heller ikke ønskelig å reversere denne reformen.

Samtidig er det avgjørende for bærekraften i tjenestene, at kommisjonens anbefaling om at de kommunale omsorgstjenestene må få en høyere andel av personellet fremover følges opp. Og, som NOUen understreker: En styrket satsing på kommunale tjenester vil medføre en innretning av spesialisthelsetjenesten med lavere, eventuelt ingen, personellvekst. Produktiviteten må økes merkbart, og det blir behov for å tilrettelegge for og investere i løsninger som bidrar til det.

Kommisjonen peker på at mange av tiltakene vil kreve omfattende endringer og prioriteringer. Kraftfulle prioriteringer og omstilling fordrer et lederskap som bidrar til å sikre forsvarlige tjenester gjennom organisering, samhandling og hensiktsmessig bruk av personell og kompetanse.

For å lykkes med gjennomføring av disse tiltakene, kreves godt og tydelig lederskap og samhandling mellom nivåene.

Kommunedirektørforum mener det er viktig at det gjennomføres gode lokale prosesser for å møte det utfordringsbildet som kommisjonen beskriver. Kommunedirektørene bør ta en aktiv rolle i tilretteleggingen for slike prosesser.

Norsk Kommunedirektørforum mener at kommisjonens strukturering av tiltak rundt seks områder representerer en fornuftig tilnærming til problemstillingen. Vi er i hovedsak enige i det som foreslås, og vil spesielt peke på disse tiltakene:

Arbeidstid

Kommisjonen peker på at større grad av heltidsarbeid vil utløse økt kapasitet og kvalitet i tjenestene, uten samtidig å øke antallet sysselsatte. Norsk Kommunedirektørforum mener at økt grad av heltidsarbeid er en forutsetning for bærekraft i tjenestene framover. Tariffavtaler og lovverk må bygge opp under dette. Kommunedirektørforum er enig i flertallets forslag om å fastsette bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og eventuelt andre forhold som krever avtale i de sentrale tariffavtalene, slik det er gjort i andre sektorer. Og videre: Dersom partene ikke kommer frem til en slik enighet, støtter vi kommisjonen i at myndighetene bør gå gjennom dagens lovbestemmelser om skift/turnusarbeid, med sikte på å gjøre justeringer for å sikre at arbeidsgiver har myndighet til å ivareta ansvaret for å bemanne tjenestene, for eksempel i helgene, og til å ivareta arbeidsmiljølovens krav om at arbeidstakerne skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Oppgavedeling

Norsk Kommunedirektørforum er enig i at det er viktig og nødvendig å intensivere det strukturerte arbeidet med riktig oppgavedeling og god organisering. Helsefagarbeidere må løse flere oppgaver som sykepleiere utfører, og sykepleiere må løse flere oppgaver so leger utfører. Vi vil oppfordre kommuner og sykehus til også å fordele oppgaver til annet personell der helsefaglig kompetanse ikke er nødvendig.

Prioritering

Norsk Kommunedirektørforum mener det er et stort behov for å prioritere strengere fremover dersom vi skal balansere tilbud og etterspørsel innenfor helse- og omsorgssektoren på en bærekraftig måte. Vi vil spesielt fremheve kommisjonens forslag om at konsekvensene for personellbehovet innføres som krav til utredninger av foreslått politikk på helse- og omsorgsområdet.

Teknologi og digitalisering

Norsk Kommunedirektørforum slutter seg til forslaget om å prioritere personellbesparende teknologi og utvikle tiltak for å styrke den digitale kompetansen i helse- og omsorgstjenestene. Vi mener også at innføringen av felles kommunal journal vil være et viktig kvalitet- og effektivitetsfremmende tiltak.

Organisering

Norsk Kommunedirektørforum er svært skeptisk til kommisjonens flertalls forslag om å sette ned enda et utvalg for å utrede organisering på ett nivå. Det er mange grunner til dette, og mindretallet argumenterer godt for sin motstand mot dette. Norsk kommunedirektørforum vil også peke på at erfaringene med NAV-reformen der det samme ble forsøkt på arbeids- og velferdsområdet ikke er veldig gode.

Fortsett å lese

ForrigeNeste