Kommunedirektørens verktøykasse – verktøyene virker best når de virker sammen!

På topplederprogrammet i august ser vi på ledergruppen, delegering, lederavtale, resultatoppfølging og budsjettstyring, i tillegg til utvikling og trygghet i lederrollen.

Som kommunedirektør har du det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet. Topplederens dager er travle, årshjulet snurrer, du må ha oppmerksomhet på «alt», og du vet at det meste henger sammen. Samtidig er det givende å ha innflytelse og skape resultater for lokalsamfunnet og vite at organisasjonen utvikler seg.

På topplederprogrammet åpner vi kommunedirektørens verktøykasse. Lovverk og praksis, teori, forskning og erfaring gir oss tilgang på hjelpemidler og rammeverk som gjør det enklere for deg som kommunedirektør å ivareta dine oppgaver og plikter.

De fleste kommune- og fylkeskommunedirektører benytter de de samme verktøyene, men det er variasjoner i hvordan verktøyene er utformet og hvordan vi benytter dem. Noen har lagt mye vekt på lederavtaler og resultatoppfølging, andre mener at delegering og budsjettstyring er tilstrekkelig.

Ulik vekting og variasjoner over tid kan ha sammenheng med kommunedirektørens utøvelse av rollen, samspillet med folkevalgt nivå, rammebetingelser, utfordringsbilde og strategiske plan- og utviklingsprosesser.  

Gjennom delegering formaliseres ansvar og oppgaver, og delegeringsreglementet er viktig både for god avgrensning mellom administrativ og folkevalgt sone, og for en avklart administarativ struktur. På topplederprogrammet ser vi på hvordan reglementet kan og bør utformes.

Delegering og lederavtaler bidrar til å skape forutsigbarhet og klarhet på ulike ledernivå, og gir et godt grunnlag for budsjettstyring og forventninger om måloppnåelse og resultat.

Trine Myrvold Wikstrøm, Kommunedirektør i Lillestrøm kommune. På topplederkonferansen vil hun bidra på temaet delegeringsreglement: Hvorfor er delegeringsreglementet viktig? Hvordan utarbeide reglementet og få det til å bli et nyttig verktøy?

Budsjettstyring er en del av kommunedirektørens rolle, og i resultatoppfølging og ved de vanskelige prioriteringene kan du få god hjelp av dine nærmeste – ledergruppa. Ledergruppa kan være et sted for utvikling av lederrollen, personlige egenskaper og fellesskapet, og samtidig fylle viktige funksjoner som beslutningsarena og forankring.

Topplederprogrammet gir deg kunnskap du kan benytte i ditt daglig arbeid,og det blir god tid til erfaringsdeling og konkrete problemstillinger.

Om du er ny i rollen som kommunedirektører eller har rutine som kommunal toppleder så kan det være lurt å se over verktøyene og gjøre seg kjent med dem.

Kanskje bør noen verktøy byttes ut med nye versjoner, eller noe bør brukes mer eller på en annen måte enn tidligere?

Du kan lese mer om programmet her. Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på, kontakt gudrun@radmann.no.

Fortsett å lese

ForrigeNeste