Utskifting eller frivillige bevegelser?

Som et samarbeid mellom Norsk Kommunedirektørforum og Universitetet i Agder (UiA) gjennomføres en kartlegging blant våre medlemmer.

Hensikten er å få økt innsikt i utskiftningstakt og bevegelsesmønster hos kommunedirektører.

Undersøkelsen blir utsendt fra Universitetet i Agder i begynnelsen av uke 25, og resultatene blir presentert på Topplederkonferansen i september.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å besvare undersøkelsen, og håper på høy svarprosent!

Bakgrunn og hensikt

Kartleggingen baseres på undersøkelsen som ble gjennomført i 1999; «Vandringsmann med sordin. Flyttemønster og lederutfordringer blant norske rådmenn i komparativt perspektiv»

Cirka hvert tiende år har ulike rapporter fokusert på bevegelser i og blant den kommunale topplederen, blant annet ved å belyse hvem sitter i kommunedirektørstilling, hvor lenge sitter de i stilling, hvorfor de bytter stilling, og hvor de beveger seg.

Det som i mindre grad er belyst er

  • Rekrutteringsprosessen
  • Betydningen av en «god» rekrutteringsprosess – blant annet om oppdraget er omforent
  • Arbeidsavtalen
  • Ulike sider av den politiske kulturen, og hvordan den politiske kulturen kan fremme bevegelse eller stabilitet hos en kommunedirektør
  • Hva er et godt læringsmiljø for en kommunedirektør? 

Gjennom vår kartlegging denne sommeren vil vi søke å belyse også disse punktene, med sikte på viten som kan nyttes i et utviklings- og læringsperspektiv og for å styrke samspill og betingelser med betydning for stabilitet og gode resultater.

Hvorfor slutter kommunedirektører?

På et generelt nivå skilles det gjerne mellom tre hovedkategorier av sluttårsaker.

Den første kategorien er pull- eller ambisjonsfaktorer. Sluttårsakene er sentrert rundt et mer attraktivt jobbtilbud.

Den andre kategorien er push-faktorer. Her er sluttårsakene mer organisasjonsinterne krefter som skyver lederen mot utgangsdøra. Dette kan for eksempel være konflikter, kommuneøkonomi og politiske skifter og krefter.

Den siste kategorien er ikke jobbrelaterte årsaker, men heller private forhold. For eksempel familiesituasjon, oppvekst- eller bosted, helsesituasjon eller andre private årsaker.


Dersom du har spørsmål eller kommentarer vedrørende kartleggingen kan du kontakte daglig leder.

Fortsett å lese

ForrigeNeste