Høringssvar: Særlovgjennomgang for å sikre at oppgaver tildeles i lover og forskrifter

Regjeringen har sendt på høring en særlovgjennomgang som skal sikre at oppgaver til kommuner og fylkeskommuner tildeles i lover og forskrifter. Norsk Kommunedirektørforum har avgitt høringssvar.

Rent generelt støtter KDf regjeringens mål om at oppgavene til kommunene og fylkeskommunene skal framgå direkte av lover eller forskrifter, og ikke av delegeringsvedtak, tildelingsbrev, rundskriv og liknende.

Endring av lovbestemmelsene vil klargjøre hvem som kan tildele oppgaver til kommunesektoren, og forslagene innebærer også en forenkling.

Mer klarhet og forutsigbarhet har også verdi for allmenheten og landets innbyggere.

Kommunedirektørforum påpeker også at det har stor prinsipiell verdi for lokaldemokratiet at oppgavene tildeles gjennom lover som vedtas i Stortinget, og ikke gjennom beslutninger, instrukser eller delegering fra andre aktører innenfor statsforvaltningen.

Hele høringsuttalelsen kan du lese i vedlegget.

Fortsett å lese

ForrigeNeste