De store linjene i kommuneloven gir støtte til vurderinger også i krisetider

«Ei sak kan etter omstenda vera prinsipiell, men når dei prinsipielle sidene ved saka er avklara er saka ikkje lenger prinsipiell»

De store linjene i kommuneloven gir støtte til vurderinger også i krisetider – delegering, smittevern og inngripende tiltak.

Sitatet ovenfor er hentet fra et notat skrevet av Advokat Frode Lauareid, som slår fast at dersom det er en skranke for delegering at en sak er prinsipiell så vil denne skranken være borte når det prinsipielle er avklart.

Lauareid redegjør for hvordan «prinsipielle saker» vs «saker som ikke har prinsipiell betydning» (kommuneloven § 13-1) kan forstås, og viser til at kommunestyret og fylkestinget har et vidt spillerom for å vurdere hva som i det enkelte tilfelle er forsvarlig og hensiktsmessig når det kommer til delegering av avgjørelsesmyndighet til administrasjonen.

Notatet har sitt utspring i en konkret sak om delegering etter Smittevernloven hvor flere fylkesmenn forstår loven slik at kommunestyret kan delegere sin kompetanse etter § 4-1 til andre folkevalgte organ, men ikke til kommunedirektøren. Gjennom å trekke trådene til kommuneloven, forarbeid og andre rettskilder formidler Lauareid at kriseledelse og smittevern ikke utføres uavhengig av rammene som gjelder for kommunen ellers, både mht lokaldemokratiske verdier, adgangen til å innføre inngripende tiltak og faglig fundamenterte beslutninger.

I oppsummeringen viser Lauareid linjene mellom Grunnloven § 49 og de konkrete vedtak om smittevern:

«Ei sak kan etter omstenda vera prinsipiell, men når dei prinsipielle sidene ved saka er avklara er saka ikkje lenger prinsipiell. Er det ein skranke for delegering at ei sak er prinsipiell, er skranken borte når det prinsipielle er avklart. Dersom kommunestyret gjev tilstrekkelege føringar i delegeringa, inneheld smittevernlova ikkje noko forbod mot delegering til kommunedirektøren. Her har kommunestyret sjølv eit vidt handlingsrom til å vurdera kva som er forsvarleg og hensiktsmessig. Dette er ein del av det kommunale sjølvstyret som er nedfelt i kommunelova og verna i Grunnlova § 49 andre ledd. Kommunelova legg til dei kommunale folkevalde organa å vurdera om dei prinsipielle sidene ved eit saksforhold er tilstrekkeleg avklara til at saksforholdet kan delegerast til kommunedirektøren. På denne måten er den folkevalde styringa sikra og vurderingane som ligg bak har demokratisk legitimitet.»

Notatet i sin helhet legges ved som PDF og kan lastes ned fra KS sine nettsider her .

Advokat Frode Lauareid, kilde KS

Fortsett å lese

ForrigeNeste