Koronakommisjonen ba Rådmannsforum om innspill

Norsk Rådmannsforum var en av seks organisasjoner som var invitert til innspillsmøte med Koronakommisjonen 20.august 2020.

Fra NR deltok Aud Norunn Strand, Rådmann i Modum kommune og daglig leder Gudrun Grindaker.

Kommisjonen ønsket særlig å høre om

1. Erfaringer fra pandemisituasjonen så langt

2. Hva har vært de største utfordringene?

3. Hva bør forbedres til neste gang en liknende krise oppstår?

Det var satt av 5 minutter (!) til hver av organisasjonene til å formidle sine innspill, og naturlig nok var det lite rom for utdyping og nyansering innenfor en slik tidsramme. NR bidrog med et godt forberedt innlegg, og vi leverte også et innspillsnotat fra Rådmannsforum til Koronakommisjonen, hvor noen fler budskap og detaljer ble formidlet.

I vedleggene kan du lese vårt budskap slik det ble formidlet i møtet, og innspillene i mer utfyllende format. Her ser du hovedpunktene vi gav i møtet:

Kommunene har lang erfaring med beredskapsarbeid og med korte beslutningslinjer, og vi er vant til å håndtere kriser. 

Det spesielle med denne krisen – er varigheten, utbredelsen og kompleksiteten.

Alle kommuner, store og små, har vært berørt, og krisen er godt håndtert!

Arbeidet har fått svært høy prioritet, lojaliteten til nasjonale beslutninger har vært stor, og den lokale innsatsen har vært viktig for begrensning av utbredelsen.

Varighet og omfang av krisen gjør det krevende for kommunen å både stå i en konstant beredskap og samtidig ivareta ordinær drift og andre samfunnskritiske funksjoner.

Kommunene har en viktig rolle som informasjonsformidler lokalt og å svare på henvendelser fra egne innbyggere. Det har vært – og er – en enorm informasjonsflyt fra ulike statlige aktører, og til tider har denne ikke vært samordnet.

En del avgjørelser som ble gjort av regjering og helsemyndigheter burde vært kommunisert til kommunene i forkant av at de ble publisert i media, slik at kommunene kunne forberedt seg på gjennomføring og kommunikasjon til egne innbyggere og lokalmedia.

Koronapandemien gir store økonomiske konsekvenser for kommunene. Uusikkerhet knyttet til hva som blir kompensert får store konsekvenser for kommunenes planlegging.

Hovedinntrykket er at så langt er krisen håndtert bra. Situasjonen utover høsten blir den store testen, når samfunnet skal være i mest mulig normal drift, samtidig som vi skal håndtere økende smittetrykk. Da blir tydelig informasjon, tydelige roller, ansvar og fullmakter samt god samhandling avgjørende.    

Koronakommisjonen er en norsk statlig kommisjon som skal evaluere myndighetenes håndtering av koronaviruspandemien i 2020. Kommisjonen skal gjennomgå og trekke lærdom fra covid-19-utbruddet i Norge. Ifølge mandatet skal kommisjonen kartlegge alle relevante sider ved myndighetenes håndtering av pandemien.

Kommisjonen ble oppnevnt av Erna Solbergs regjering 24. april 2020 og skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021. Kilde: Regjeringen og  Wikipedia

Fortsett å lese

ForrigeNeste