Gjennomslag for Kommunedirektørforum – endringer i kommuneloven

Regjeringen har etter en ny vurdering tillagt KDf sitt synspunkt vekt, og foreslår at tilsetting av kommunedirektør fortsatt bør gjøres åpent ved stemmetegn.

I slutten av mars ble Prop. 60 L (2022–2023) – Endringer i kommuneloven m.m. (arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer) godkjent i statsråd.

Endringer i kommuneloven er ofte relevant for «kommunenerder», men denne gang var det spesielt interessant fordi endringene gjelder avstemming ved ansettelse av kommunedirektør, og om dette skulle vedtas åpent i kommunestyret eller om det skal være adgang til å be om skriftlig avstemming.

Kommunedirektørforum gav i 2022 høringsuttalelse, og pekte da blant annet på viktigheten av åpenhet ved slike ansettelser.

Vi gleder oss nå både over over lovteksten – slik den fremkommer i forslag til lovvedtak, og over at Kommunedirektørforum blir vektlagt i departementets vurdering av saken.

Departementet skriver:

«Stillingene som kommunedirektør og ombud er  helt sentrale i kommunen, og det knytter seg allmenn interesse til disse. Det tilsier at vedtak om ansettelse til slike stillinger fortsatt bør gjøres åpent ved stemmetegn.»

«Departementet mener disse (vår anmerkning: KS og KDf ) høringsinstansene peker på viktige forhold, og har etter en ny vurdering kommet til at hensynet til åpenhet må veie tyngre enn de hensynene som tilsier at eventuell uenighet om ansettelsen ikke gjøres kjent. Ansettelse av den øverste administrative lederen i kommunen har stor allmenn interesse, noe som tilsier åpenhet i voteringen. Departementet har også lagt vekt på at Norsk kommunedirektørforum, hvor om lag 90 prosent av alle kommunedirektører og fylkeskommunedirektører i Norge er medlemmer, ønsker åpenhet ved avstemningen. 

På bakgrunn av dette foreslår departementet ikke å videreføre forslag om å
innføre adgang til skriftlig avstemning ved ansettelser.»

Hele proposisjonen kan du lese her

https://www.regjeringen.no/…/prp202220230060000dddpdfs.pdf 

 

Fortsett å lese

ForrigeNeste