Kommunedirektørforum sitt arbeid – årsberetningen behandles på Landsmøtet

På Landsmøtet 30.august 2022 skal årsberetning med gjennomgang av Kommunedirektørforum sine aktiviteter og arbeid i 2020-2021 vedtas.

Kommunedirektørforum er en medlemsorganisasjon og interesseorganisasjon for kommunale og fylkeskommunale kommunedirektører og rådmenn.

Vårt hovedformål er å styrke kompetansen og kvaliteten på topplederskapet i kommunesektoren, og i årsberetningen kan du lese mer om vårt arbeid, våre aktiviteter og vårt medlemstilbud.

Utøvelse av rolle og samspill med det folkevalgte nivået vil alltid være relevante områder for vår faglige virksomhet, i tillegg til aktuelle tema og problemstillinger for kommunesektorens rammebetingelser og handlingsrom.

De viktigste medlemsaktivitetene våre er Topplederprogram og Topplederkonferanse, som gjennomføres to ganger pr år. Dette er gode møteplasser med faglig høyt nivå, aktuelle tema og relevante vinklinger.

Topplederkonferansene har målgruppe kommunedirektører og deres ledergrupper, og deltakerne er særlig fornøyd med temavalg, dyktige og engasjerende innledere, samt tydeligheten i kommunestemmer og kommuneperspektivet.

Topplederprogrammet er forbeholdt kommunedirektører. Det er stadig økende deltakelse på programmet, og kombinasjonen faglige innledere og gode tema med muligheten for erfaringsdeling og å drøfte egne problemstillinger med kolleger gir deltakerne godt utbytte

Andre etterspurte medlemstilbud er muligheten for bistand og rådgivning til enkeltmedlemmer. Rollen som kommunedirektør kan være ensom, og i krevende situasjoner er det mange som har behov for en fortrolig samtale med en utenforstående som både har forståelse for situasjonen og kunnskap om den kommunale forvaltningen, og antall medlemmer som kontakter daglig leder for spørsål, råd eller dialog er økende.

Medlemskap i KDf gir to timers gratis bistand fra advokat, og det ble i 2020-2021 gjennomført konkret rådgivning til ca 40 kommunedirektører. Hovedvekten av sakene gjelder arbeids- og sluttavtaler og varslingsproblematikk, men det er også spørsmål om habilitet, rettigheter ved oppsigelse, taushetsplikt, partsrettigheter, forholdet til kontrollutvalg og politisk ledelse.

Vi arbeider også interessepolitisk, og opplever at KDf i økende grad blir etterspurt i ulike interessepolitiske sammenhenger og for kommentarer på aktuelle hendelser.

I 2021 bytter Rådmannsforum navn til Kommunedirektørforum, i tråd med benevnelsen i gjeldende kommunelov.

Gjennom samarbeidsavtaler har vi inngått avtaler om økonomisk støtte og faglige bidrag, og samarbeidspartnerne bidrar blant annet med faglige innlegg og kompetansehevende tiltak på Topplederprogram og Topplederkonferanse.

Landsmøtet avholdes på Grand Hotel den 30.august 2022, i tilknytning til Topplederkonferansen. Det er selvsagt mulig å delta kun på Landsmøtet, men vi håper å se mange av dere på konferansen.

Les innkalling til Landsmøtet her. Alle medlemmer har fått innkalling med vedlegg tilsendt på e-post. Om du ikke har mottatt dette, eller er usikker på om du er medlem; send e-post til gudrun@radmann.no

Les mer om Topplederkonferansen her

Fortsett å lese

ForrigeNeste