Kommunedirektørforum reagerer på at KS dekker saksomkostninger for Brønnøy kommune

«Jeg kan ikke se at det er i interessen til KS å svekke stillingsvernet til kommunedirektørene» sier styreleder Hugo Thode Hansen.

Gjennom tidligere rettssaker har Brønnøy kommunes oppsigelse av tidligere rådmann Helge Thorsen blitt dømt til å være ugyldig. I dommen fra Lagmannsretten konkluderes det med at kommunens grunner for oppsigelse ikke er tilstrekkelig.

Kommunestyret i Brønnøy har besluttet å anke saken til Høyesterett, og KS har besluttet at de ikke skal fakturere kommunen for advokatbistand. KS sin begrunnelse er at saken reiser spørsmål som har betydning for flere kommuner.

Styreleder Hugo Thode Hansen gir i Kommunal Rapport uttrykk for forundring over KS sin beslutning. Han har fulgt saken tett og mener at dommen fra Lagmannsretten er grundig.

» Dommen gir tydelige føringer på at en oppsigelse må være saklig, og det må foreligge tungtveiende grunner til å fjerne en kommunedirektør. Jeg kan ikke se at norske kommuner er tjent med at kommunedirektørenes stillingsvern skal svekkes», sier Hansen.

Han peker på at kommunedirektøren har en viktig, utfordrende og utsatt posisjon, og » det er derfor viktig at og riktig at spørsmålet om tillit eller ikke tillit ikke alene er nok til å si opp kommunedirektøren».

Kommunedirektørforum arbeider for at samspillet mellom folkevalgte og administrasjon skal være best mulig. Vårt ståsted er at KS og KDf har felles interesse av å jobbe for et godt kommunalt lederskap, kontinuitet i lederskapet, forebygge konflikter og ufrivillige avganger.

Dette påpeker også Hansen og viser til at stillingen som kommunedirektør er svært viktig for videreutviklingen av norske kommuner, og mener at denne saken kunne vært løst uten at kommunen gikk til oppsigelse, men gjennom en minnelig avtale.

Kommunedirektørforum og styreleder Hansen forundres over at KS velger å dekke sakskostnadene til Brønnøy kommune i en anke til Høyesterett. Vi kan ikke se at det er i KS sin interesse å svekke stillingsvernet til kommunedirektørene.

Denne artikkelen er basert på omtale i Kommunal Rapport, se blant annet her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste