Godt og tillitsskapende lederskap i kommunal sektor – hva er suksessfaktorene?

En ny rapport viser at det er sammenheng mellom godt politisk klima og samspillet mellom kommunedirektør og ordfører.

Kommunedirektører og ordførere i de fleste kommuner opplever at samspillet mellom politisk og administrativ ledelse er godt. Et svært interessant funn er at det er en positiv sammenheng mellom godt politisk klima og godt samspill mellom kommunedirektør og ordfører.

Dette kommer frem i den ferske FoU-rapporten Senter for anvendt kommunalforskning ved Universitetet i Agder har utarbeidet på oppdrag fra KS, lansert 9.april 2021.

Rapporten viser at både kommunedirektører og ordførere er godt og svært godt fornøyd med samspillet mellom politikk og administrasjon, og mer enn halvparten av kommunedirektørene ønsker å forbli i sin stilling.

Opp mot 1/3 (29 %) oppgir imidlertid at de vurderer å slutte pga utfordringer med det politiske miljøet, og det kan være grunn til å se nærmere på dette.

Et svært interessant funn er at det er en positiv sammenheng mellom godt politisk klima og godt samspill mellom kommunedirektør og ordfører. Dette er nok sentralt for at aktuelle kandidater søker stillinger – og at kommunedirektører forblir i stillingen.

«Det er svært positivt at KS gjennom denne rapporten løfter frem sentrale suksessfaktorer for å lykkes med det felles kommunale lederskapet. At KS vil fokusere på dette i sitt Folkevalgtprogram og derved styrke opplæringen knyttet til folkevalgtes arbeidsgiveransvar, er et viktig tiltak. Vi vil ta dette inn i vårt Topplederprogram», sier daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker i Norsk Rådmannsforum.

«Kontinuitet i lederskapet er sentralt for utvikling og effektiv drift, og det er lønnsomt å investere i godt samspill, kunnskap om arbeidsgiverrollen og rolleforståelse som ledd i å styrke det felles lederskapet og som forebyggende tiltak. Vi er glad for at KS inviterer Norsk Rådmannsforum til samarbeid om dette. Kommunesektoren har et stort samfunnsoppdrag, og fellesskapet vil tjene på gode prosesser og å forebygge og håndtere vanskelige situasjoner» sier Hugo Thode Hansen, styreleder i Norsk Rådmannsforum.

«At 29% sier at de vurderer å slutte pga utfordringer med det politiske miljø er imidlertid et urovekkende høyt tall. Det må være et mål å redusere antall ufrivillige avganger. Dette er svært viktig ut fra et økonomisk perspektiv, men også for å styrke tilliten til kommunene,» fortsetter Hansen, og viser til undersøkelsen som Norsk Rådmannsforum lanserte 12.mars 2021: Norsk Rådmannsforum » Store kostnader ved ufrivillige rådmannsavganger (xn--kommunedirektr-2qb.no). Her fremkommer at omkostningene ved de ufrivillige kommunedirektøravgangene ofte blir store.

Norsk Rådmannsforum er opptatt av det gode og tillitsskapende lederskapet. Et tillitsfullt, felles kommunalt lederskap er viktig for å yte gode tjenester, effektiv drift, utvikling av kommunen og for innbyggernes og samarbeidspartneres tillit.

Både de økonomiske og de indirekte kostnadene øker når det oppstår konflikter, og ikke uventet skaper det ytterligere belastning når konflikten trekker ut i tid og alvorlighetsgraden er høy. De direkte kostnadene er «ferdige» når faktura til advokat er betalt, eller sluttavtale utløst. Men de indirekte kostnadene varer lenger.

Styrket lederskap i kommunal sektor – gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør

Delrapport 1 kan lastes ned her.

Delrapport 2 kan lastes ned her.

KS har også lagt ut informasjon om rapporten på sin hjemmeside, her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste