Store kostnader ved ufrivillige rådmannsavganger

Ufrivillige rådmanns-/kommunedirektøravganger er krevende, og omkostningene er store for kommunen og organisasjonen.

På oppdrag av Norsk Kommunedirektørforum er det utarbeidet en rapport som belyser kostnadene og omkostningene ved ufrivillige kommunedirektøravganger.

Enhver prosess som fører frem til at en kommunedirektør må gå fra stillingen er en unik prosess, men samlet sett er det flere fellestrekk og erfaringer som gir grunnlag for forebygging og læring. Alle forstår at slike prosesser medfører økonomiske kostnader, men rapporten belyser også andre negative konsekvenser.

Kommunesektoren bør ha en felles interesse i å forebygge slike situasjoner, og å anstrenge seg for å finne løsninger når det oppstår problemer, blant annet ved å vektlegge profesjonalitet og respekt.

Norsk Kommunedirektørforum har registrert mange ufrivillige rådmannsavganger de senere årene, og vi ønsket å forstå mer av årsakene til at det skjer, og hvilke omkostninger og konsekvenser dette kan ha. Mer kunnskap og forståelse kan styrke rolleforståelsen, forebygge konflikter og redusere omkostningene ved avganger.

«Gjennom vår undersøkelse blir en del avganger i 2019 og 2020 belyst. Selv om grunnlaget er begrenset underbygges våre antakelser om at ufrivillige rådmanns- og kommunedirektøravganger har betydelige kostnader for kommunesektoren. Vårt ønske er at et forskningsmiljø kan undersøke og utrede dette ytterligere, slik at vi kan få mer kunnskap» sier Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder i Kommunedirektørforum.

«De fleste prosessene med ufrivillige avganger er belastende for de involverte, de er tidkrevende, og de medfører både direkte og indirekte kostnader i tillegg til de menneskelige omkostningene» sier Hugo Thode Hansen, styreleder i KDF og kommunedirektør i Harstad kommune.

Norsk Rådmannsforum er opptatt av det gode og tillitsskapende lederskapet. Et tillitsfullt, felles kommunalt lederskap er viktig for å yte gode tjenester, effektiv drift, utvikling av kommunen og for innbyggernes og samarbeidspartneres tillit.

Både de økonomiske og de indirekte kostnadene øker når det oppstår konflikter, og ikke uventet skaper det ytterligere belastning når konflikten trekker ut i tid og alvorlighetsgraden er høy. De direkte kostnadene er «ferdige» når faktura til advokat er betalt, eller sluttavtale utløst. Men de indirekte kostnadene varer lenger.

«Kontinuitet i lederskapet er sentralt for utvikling og effektiv drift, og det kan være lønnsomt å investere i godt samspill, kunnskap om arbeidsgiverrollen og rolleforståelse som forebyggende tiltak. Vi inviterer gjerne KS og andre aktører til samarbeid om dette. Kommunesektoren har et stort samfunnsoppdrag, og fellesskapet vil tjene på gode prosesser for å håndtere vanskelige situasjoner» fortsetter Hugo Thode Hansen på vegne av Norsk Rådmannsforum.

Undersøkelsen ble i februar 2021 sendt til 25 kommuner med ufrivillig kommunedirektøravgang i 2019 og 2020. Ordførere, avgåtte kommunedirektører, konstituerte og nye kommunedirektører fikk undersøkelsen.

Du kan laste ned hele rapporten her:

Kontaktpersoner

Styreleder Hugo Thode Hansen, kommunedirektør Harstad kommune, Hugo.Hansen@harstad.kommune.no; Tlf 977 89 673

Geir Årset, PwC, direktør, geir.arset@pwc.com; Tlf:  95 26 09 49

Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker, Norsk Rådmannsforum, gudrun@xn--kommunedirektr-2qb.no; tlf 90 76 15 83

Fortsett å lese

ForrigeNeste