Økning i varslingssaker mot kommunedirektør

Måten et varsel behandles på må være med på å styrke tilliten til kommunen, ikke rive ned omdømme og tillit.

Varsling er viktig og nødvendig. Det handler om tillit, det handler om forsvarlighet, sikre og gode tjenester til innbyggerne, effektiv ressursbruk og likebehandling. Det er svært viktig at varslingsinstituttet brukes nettopp til å varsle om kritikkverdige eller ulovlige forhold. Og det er sannsynligvis for få varsler på nettopp dette.

Kommunal Rapport belyser temaet varsling bredt i avisen 21.januar 2021 med intervju av Sissel Trygstad, forskningssjef i Fafo, områdedirektør Tor Allstrin i KS, tidligere ordfører Ole Gustav Narud i Åmot kommune, tidligere rådmann i Kongsvinger kommune Gry Sjødin Neander, advokat Lill Egeland i Simonsen Vogt Wiig, og daglig leder i Norsk Rådmannsforum Gudrun Haabeth Grindaker.

 «Vi er bekymret for omfanget av varsler mot kommunedirektører. Det kan se ut som om en del varsler handler om uenighet om avgjørelser og misnøye med beslutningene. Og noen ganger ser det ut som det handler om omkamp», sier Gudrun Haabeth Grindaker i Norsk Rådmannsforum som en kommentar til at økende antall varsler mot kommunedirektører, og peker på at uenighet kan handle om omorganisering eller oppfølging av politiske vedtak.

Dette støttes av advokat Lill Egeland i Simonsen Vogt Wiig som uttaler at noen av dem som varsler om problemer med arbeidsmiljøet, ikke er utsatt for trakassering, men for ledelse. Egeland har inntrykk av antall varsler om det psykososiale arbeidsmiljøet øker, og at det varsles oftere i kommunal sektor enn i privat.

Tor Allstrin i KS-advokatene bekrefter inntrykket av at det stadig oftere varsles mot kommunedirektører, og peker på at dette kan svekke et tydelig lederskap. Allstrin mener at varslingsreglene i arbeidsmiljøloven er en viktig del av det norske demokratiet. Han frykter imidlertid at konsekvensen av varslinger kan være at kommunedirektører nøler med å utøve ledelse, og minner om at det er en del av jobben som toppleder å være tydelig i sin ledelse.

Den enkelte kommune må utarbeide og vedta regler for hvordan varsler skal behandles, og det må være klare rutiner for hvordan varsler på kommunedirektøren skal håndteres. Måten et varsel behandles på må være med på å styrke tilliten til kommunen, ikke rive ned omdømme og tillit. Norsk Rådmannsforum mener det ikke er hensiktsmessig at folkevalgte undersøker eller håndterer et varsel på kommunedirektøren, men at man i slike saker bør benytte setterådmann.

Varslingssaker er alvorlige og får store konsekvenser. For kommunen, for den som varsler og for den det varsles på. Økonomisk, for arbeidsmiljøet og for omdømmet. Det er svært viktig at varsler behandles og håndteres klokt, og at alle parter ivaretas.

Rådmannsforum er opptatt av at både den som varsler og den det varsles på må sikres et forsvarlig arbeidsmiljø og få sin rettssikkerhet ivaretatt. Dette synspunktet fremmer også Kommunal Rapport, som på lederplass skriver at varslingsbehandlingen må sikre tilliten, og at varsel rettet mot kommunens øverste leder krever god behandling for ikke å akselerere konflikten og skape mistillit både internt og blant innbyggerne.

«Det er ingen som er tjent med at behandlingen av varselet strekker ut i tid, og KS Advokatene har gitt uttrykk for at kommunedirektørene kan være for raske med å konkludere med at de er inhabile til å vurdere sakene», sier advokat Jostein Nordbø som bistår Norsk Rådmannsforum, og fortsetter:

«Varsling mot topplederen i en kommune skaper oftest mye støy med stor medieoppmerksomhet og hvor sågar enkelte kommunestyrerepresentanter uten kjennskap til saken heller bensin på bålet gjennom uttalelser til pressen. Dette gjør det vanskelig og ofte umulig for kommunedirektøren å vurdere varselet selv, uavhengig av habilitet. Resultatet blir gjerne at behandlingen av varslet settes ut og at det kan ta mange måneder før det foreligger en avgjørelse.»

«Jeg har erfart det samme som KS Advokatene om at det forekommer varsling på kommunedirektøren i den hensikt å stille lederen sjakk matt», avslutter Nordbø.

Gudrun Haabeth Grindaker (Foto: Magnus Knutsen Bjørke)

Lenke til artikkelen i KR sin nettutgave – for de som har abonnement. Varslingsbehandlingen må sikre tilliten • Kommunal Rapport (kommunal-rapport.no)

Fortsett å lese

ForrigeNeste