Hvem peker ut representanter til Arbeidsmiljøutvalget?

Ny kommunelov – behov for presiseringer

Det er kommet flere henvendelser knyttet til ny kommunelov og forståelsen av denne – både til KS, til regjeringen og til Norsk Rådmannsforum.

Ett av temaene i FoU om «Styrket lederskap i kommunal sektor» som UiA nå gjennomfører for KS er nettopp de praktiske konsekvensene av ny kommunelov, særlig hva som er gjeldende rett med hensyn til ansvar og roller for folkevalgte og kommunedirektør.

Mens vi venter på klargjøring gjennom den kommende utredningen vil vi her her legge ut informasjon om aktuelle presiseringer.

Det er kommunedirektøren som skal peke ut arbeidsgiverens representanter til arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsmiljøutvalget er et administrativt organ, og kommunestyret skal ikke velge medlemmene.

Dette er konklusjonen fra KMD slik den fremkommer på regjeringens hjemmeside, datert 11.september 2020.

Som grunnlag for konklusjonen viser departementet blant annet til at man må se hen til hvilken type organ arbeidsmiljøutvalget er, og at kommuneloven tydeliggjør skillet mellom administrasjon og folkevalgte organer. KMD siterer blant annet slik fra NOU 2016: 4 Ny kommunelov side 94:

«Utvalget mener det fortsatt bør være to hovedtyper av organer i kommunene: de folkevalgte og de administrative. De folkevalgte organene er opprettet etter reglene for disse(…).

De administrative organene settes sammen av kommunedirektøren. Kommunedirektøren står fritt til å organisere sin stab slik han eller hun vil, og dermed også til å etablere ulike arbeidsgrupper eller andre typer administrative organer. (…)

Som beskrevet foran foreslår utvalget å lovfeste at kommuneloven, og eventuelt særlover, uttømmende regulerer adgangen til å opprette folkevalgte organer. Dette vil tydeliggjøre skillet mellom folkevalgte og administrative organer, og det vil klargjøre de reglene som gjelder for folkevalgte organer.»

Fortsett å lese

ForrigeNeste