Styremøte 31.mai 2024

Årets andre styremøte ble avholdt i slutten av mai, blant annet med saker knyttet til økonomi og strategi – som forberedelse til Landsmøte som avholdes i forbindelse med Topplederkonferansen 5.-6.september 2024.

Styret diskuterte også samarbeidet med Universitetet i Agder og den nært forestående undersøkelsen som sendes ut til våre medlemmer. Et godt faktagrunnlag med oppdatert og relevant kunnskap har stor nytte og er viktig i KDf sitt arbeid overfor medlemmene og interressepolitisk.

Som en oppfølging av samarbeidet med KS har det vært gjennomført dialog og workshop om forenkling av lovverk og krav til kommuneplanleggingen, og vi har samarbeidet om et brev som nå er sendt Kommunaldepartementet om dette.

På landsmøtet i september skal det legges frem og vedtas ny strategiplan for Kommunedirektørforum. I den forbindelse vil det også legges frem forslag om to nye medlemstilbud; mentorprogram og tilbud om veiledning/coaching. Disse tilbudene er utredet på bakgrunn av innmeldte behov og innspill fra våre medlemmer. I samarbeid med ekstern ekspertise er det utviklet skisse til et mentorprogram; et faglig opplegg for mentorer og for mentee (de som skal bli mentorert), og et tilbud om veiledning/coaching. Styret diskuterte tilbudene, omfang, innhold og finansiering. Det var enighet om at dette kan være gode tiltak for å styrke den kommunale toppledelsen. Det er innledet dialog med KS om OU-finansiering av tiltakene.

Hele referatet kan du lese her:

Fortsett å lese

ForrigeNeste