Høringssvar – endringer i kommuneloven

Regjeringen har sendt ut høringsnotat med forslag til noen endringer i kommuneloven. Kommunedirektørforum er enig i behovet for enkelte presiseringer i ny kommunelov.

Kommunedirektørforum har avgitt høringssvar med kommentarer til endringer med relevans for kommunedirektørrollen; bestemmelsene om skriftlig avstemming ved ansettelse og at folkevalgte organ skal forestå tilsetting av ombud.

Til kapittel 7.3.2; Skriftlig avstemming ved ansettelse

Kommunedirektørforum støtter ikke forslaget til endring med et nytt tredje
punktum i kommuneloven §8-1 andre ledd.

Det er viktig med åpenhet/transparens i demokratiske prosesser. Vedtak om
ansettelse av kommunedirektør bør ikke være av partipolitisk interesse. En eventuell
uenighet bør komme frem og bli begrunnet. At det er åpenhet om hva de ulike
kommunestyremedlemmene stemmer i ulike politiske saker er et viktig prinsipp.

Ved mulighet for skriftlig, anonym avstemning, vil motforestillinger ikke
nødvendigvis komme frem. At det ikke blir kjent hvem som var mot ansettelsen, vil
kunne gi en usikkerhet inn i samarbeidet mellom politikk og administrasjon / mellom
kommunestyret og kommunedirektør.

Hensynet til et fremtidig godt samarbeid mellom politikk og administrasjon / mellom
kommunestyret og kommunedirektør, tilsier at det ikke bør være mulig med skriftlig
avstemning.

Til kapittel 13

Kommunedirektørforum støtter forslaget til endring med tillegg til §13.-2; «Dersom
kommunestyret eller fylkestinget vedtar at kommunen eller fylkeskommunen skal ha
ombud, skal kommunestyret eller fylkestinget selv ansette ombudet».

Bakgrunnen for forslaget er at forholdet mellom reglene for ombud og reglene om
kommunedirektørens løpende personlansvar i dag er noe uklart.

Kommunedirektørforum finner det naturlig at ombudene ikke er underlagt
kommunedirektørens instruksjonsmyndighet, selv om ansettelsen får økonomiske
konsekvenser.

Kontaktperson: Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker

Fortsett å lese

ForrigeNeste