By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  Tags:       -  0   Comments

Regjeringen har sendt ut høringsnotat med forslag til noen endringer i kommuneloven. Kommunedirektørforum er enig i behovet for enkelte presiseringer i ny kommunelov.

Kommunedirektørforum har avgitt høringssvar med kommentarer til endringer med relevans for kommunedirektørrollen; bestemmelsene om skriftlig avstemming ved ansettelse og at folkevalgte organ skal forestå tilsetting av ombud.

Til kapittel 7.3.2; Skriftlig avstemming ved ansettelse

Kommunedirektørforum støtter ikke forslaget til endring med et nytt tredjepunktum i kommuneloven §8-1 andre ledd.

Det er viktig med åpenhet/transparens i demokratiske prosesser. Vedtak om ansettelse av kommunedirektør bør ikke være av partipolitisk interesse. En eventuell uenighet bør komme frem og bli begrunnet. At det er åpenhet om hva de ulike kommunestyremedlemmene stemmer i ulike politiske saker er et viktig prinsipp.

Ved mulighet for skriftlig, anonym avstemning, vil motforestillinger ikke nødvendigvis komme frem. At det ikke blir kjent hvem som var mot ansettelsen, vil kunne gi en usikkerhet inn i samarbeidet mellom politikk og administrasjon / mellom kommunestyret og kommunedirektør.

Hensynet til et fremtidig godt samarbeid mellom politikk og administrasjon / mellom kommunestyret og kommunedirektør, tilsier at det ikke bør være mulig med skriftlig avstemning.

Til kapittel 13

Kommunedirektørforum støtter forslaget til endring med tillegg til §13.-2; «Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar at kommunen eller fylkeskommunen skal ha ombud, skal kommunestyret eller fylkestinget selv ansette ombudet».

Bakgrunnen for forslaget er at forholdet mellom reglene for ombud og reglene om kommunedirektørens løpende personlansvar i dag er noe uklart.

Kommunedirektørforum finner det naturlig at ombudene ikke er underlagt kommunedirektørens instruksjonsmyndighet, selv om ansettelsen får økonomiske konsekvenser.

Kontaktperson: Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890