Kommunestyrets kompetanse som klageinstans i personalsaker

I kommunal Rapport 4.april svarer Bernt at kommunestyret er klageinstans i personalsaker. Den oppfatningen deler ikke Norsk Kommunedirektørforum.

I en artikkel i kommunal rapport 4. april 2022 uttaler professor Jan Fridthjof Bernt at kommunedirektøren bare har det løpende personalansvar i første linje og må finne seg i at enkeltvedtak hun treffer og som påklages, blir overprøvd av kommunestyret, formannskapet eller en særlig klagenemnd.

I kommuneloven § 13-1 syvende ledd er det bestemt at kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Kommunedirektørforum deler ikke Bernt sitt synspunkt. Dersom kommunestyret som klageinstans skulle kunne gripe inn i en personalsak og oppheve kommunedirektørens vedtak, så ville det være et klart brudd på bestemmelsen i kommuneloven § 13-1. Lovgiver har valgt å frata kommunestyret kompetansen (myndigheten) som det tidligere hadde, og i lovforarbeidene er det gitt en utfyllende begrunnelse for hvorfor det skjedde.

Ved klage kan kommunestyret kontrollere om saksbehandlingsreglene og -prosessene er fulgt, de kan be kommunedirektøren vurdere saken på nytt, men de kan ikke oppheve vedtaket eller treffe nytt vedtak.

Advokat Jostein Nordbøs sin uttalelse i saken kan du lese her:

Dersom du har spørsmål eller behov for bistand kan du kontakte Norsk Kommunedirektørforum, se her for kontaktinformasjon.

Fortsett å lese

ForrigeNeste