Tillit – ansvar – kontroll

Er kontroll en motsats til tillit?

Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker i Kommunedirektørforum reflekterer omkring sammenhengene mellom tillit og kontroll

Jeg undrer meg av og til over motstanden mot kontroll. For meg er kontroll en av flere viktige forutsetninger for tillit.

Kommunene forvalter svært store ressurser. Betydelige økonomiske midler, skattebetalernes – innbyggernes midler. Innbyggerne forutsetter at disse midlene forvaltes på en god, en effektiv måte. At det skapes gode og forutsigbare tjenester, at tjenestene er effektive. At det er nødvendig kompetanse i de viktige tjenestene til innbyggerne.

Kommunene forvalter og skal ivareta innbyggernes trygghet og sikkerhet. Tjenestene skal være forsvarlige, lover og forskrifter skal holdes.

Gudrun Haabeth Grindaker Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Hvordan kan du som kommunedirektør ha det øverste ansvaret uten å kontrollere? Uten å ha et godt system for kontroll? Systemer som bekrefter at tjenestene er forsvarlige eller avdekker feil og mangler. Hvordan kan folkevalgte ivareta sitt ansvar for kontroll uten at det er gode systemer – som følges? Som rapporteres og diskuteres som grunnlag for prioriteringer.

Så er det ikke nok med gode systemer. En kultur for læring og forbedring er også en avgjørende forutsetning. En kultur hvor man melder avvik – for å bli bedre. En kultur hvor man varsler om mulige kritikkverdige og alvorlige hendelser – for å bli bedre. En kultur med åpenhet – og hvor man vil hverandre vel. For det er det beste for innbyggerne og en effektiv ressursbruk.

For å få til dette må man jobbe aktivt og systematisk. Sette av ressurser for å utvikle og følge opp. Dokumentere. Utarbeide gode rapporter for toppledelsen og for folkevalgte. Rapporter som peker på avvik og risikoer. Rapporter som viser resultater, gode og dårlige. Og man må aktivt jobbe med kulturen.

En kultur med stor grad av åpenhet, vilje til læring og forbedring. En kultur hvor roller og ansvar er tydelig. En kultur hvor samhandling og samarbeid er en selvfølge.

Det dukker opp meldinger og saker fra kommunesektoren om alvorlige avvik. I en del av tilfellene er systemene på plass, men de følges ikke. Jeg tenker at hadde man hatt mer fokus på kontroll ville kanskje ikke konsekvensene blitt så store og så alvorlige.

Kontroll er en nødvendig aktivitet for en toppleder og en forutsetning for tillit. Men ikke kontroll uten kultur. Og ikke kultur uten kontroll.

Gudrun Haabeth Grindaker

Daglig leder Norsk Kommunedirektørforum

Fortsett å lese

ForrigeNeste