Landsmøte 2021

I tråd med Landsmøtet 2021 og organisasjonens nye vedtekter har vi nå byttet navn til Kommunedirektørforum!

Landsmøtet 19.august 2021 behandlet sak om vedtekter og strategi for organisasjonen.

De nye vedtektene slår fast at organisasjonens navn er Norsk Kommunedirektørforum, og at vi er en en interesseorganisasjon og et faglig forum for kommunale og fylkeskommunale kommunedirektører/rådmenn.

Organisasjonens hovedformål er å styrke kompetansen og kvaliteten på topplederskapet i kommuner og fylkeskommuner, og forumet skal være det naturlige førstevalget for medlemmer som søker ny kunnskap, egenutvikling, støtte og mestring.

Styreleder Hugo Thode Hansen viser til at navneendringen kommer som en konsekvens av at kommune etter kommune endrer benevnelsen fra rådmann og administrasjonssjef til kommunedirektør. Det er selvsagt ulike meninger om navneendringen, men utviklingen går i retning av at rådmannstittelen gradvis endres til kommunedirektør rundt om i landet.

Hansen er tilfreds med at landsmøtet sluttet seg til forslaget til endringer i vedtektene og strategiprogram, og uttaler:

Formålsbestemmelsen i vedtektene klargjør formålet med vår organisasjon: Å øke kvaliteten på topplederskapet i norske kommuner og fylkeskommuner.

Strategiprogrammet understøtter vedtektene og tar sikte på i møte de utfordringer lederskapet i kommunalsektor står i. Vi ser frem til å fortsette med de gode arenaene for kompetanseheving, faglig påfyll og refleksjon.

Kommunedirektørforum skal blant annet

  • stimulere til utvikling av kommunedirektørens faglige nivå gjennom profesjonelle opplæringstiltak, lederutvikling, refleksjonsarenaer og rådgivning
  • arbeide for kommunedirektørenes rammebetingelser og interesser
  • bidra til utvikling og synliggjøring av kommunedirektørens rolle og oppdrag
  • være en kunnskapsressurs og inneha en ekspertrolle på feltet.

Protokoll fra landsmøtet, nye vedtekter og strategiplan følger her:

Vi oppdaterer våre nettsider fortløpende, men det kan ta litt tid før alle oversikter og overskrifter er korrekte og i tråd med landsmøtets vedtak.

Fotografi av styret samt en av revisorene. Rune Hallingstad var fraværende.

Fortsett å lese

ForrigeNeste