Styremøte 17.februar 2021

På styremøtet i februar ble det det blant annet behandlet sak om endring i styrets sammensetning.

To av styremedlemmene har varslet at de trer ut av styret, og det var derfor behov for supplering til styret.

landsmøtet i august 2020 ble det valgt seks styremedlemmer inkl styreleder, samt fire varamedlemmer. Valgkomiteen anbefalte at også fylkesrådmennene er representert i styret, og styret ble derfor utvidet til seks faste medlemmer i perioden.

I forkant av styremøtet i februar hadde daglig leder hatt dialog med valgkomiteen, og styrets vedtak er i tråd med valgkomiteens anbefalinger.

Styret gjorde slikt vedtak i sak 17/21:

Et varamedlem rykker opp. Da består styret av fem representanter slik det fremkommer i vedtektene, men ingen repr fra fylkesrådmennene. Det legges opp til suppleringsvalg på ekstraordinært landsmøte.

Styrets sammensetning er pr 18.2.2021 som følger:

Styreleder: Hugo Thode Hansen

Styremedlemmer: Katrine Lereggen, Bjørn Gudbjørgsrud, Rune Hallingstad, Aud Norunn Strand.

  1. vara Børge Toft
  2. vara Rannveig Mogren
  3. vara Jostein Førre

Referat fra styremøter i Norsk Rådmannsforum finner du her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste