Avtale mellom KS og Norsk Rådmannsforum

KS og Norsk Rådmannsforum har inngått en samarbeidsavtale med formål å styrke det kommunale lederskapet og samarbeidet mellom folkevalgte og kommunedirektøren .

Godt lederskap og et godt samspill mellom de folkevalgte og kommunedirektøren er nødvendig for å løse de store utfordringene kommunesektoren står overfor.

For å lykkes med oppdraget er det nødvendig å styrke det felles lederskapet og skape ryddige og forutsigbare roller i samspillet. KS og Norsk Rådmannsforum inngår nå en samarbeidsavtale hvor nettopp et styrket samarbeid mellom de folkevalgte og kommunedirektøren er formålet.

«Godt felles lederskap, avklarte roller og godt samspill er avgjørende for å lykkes og for den gjensidige tilliten. Vi er glad for at vi gjennom avtalen nå kan styrke kunnskapen og bidra til kontinuitet i det felles lederskapet»

Dette sier Hugo Thode Hansen, styreleder i Norsk Rådmannsforum og kommunedirektør i Harstad kommune.

KS Kommunesektorens organisasjon, og Norsk Rådmannsforum – kommunedirektørenes uavhengige medlemsorganisasjon – har i mange saker likt ståsted og det samme utgangspunktet. Organisasjonene er ulike når det gjelder struktur, størrelse, arbeidsform og formål, men innenfor toppledelse og kommunalt lederskap har vi mange felles interessefelt og er opptatt av det samme.

Målsettinger kan være sammenfallende selv om vekting og perspektiv kan være ulike, og når det kommer til lokaldemokrati, legitimitet, tillit og ledelse har de to organisasjonene sammenfallende faglige interesser i at kommunesektoren skal kjennetegnes av god ledelse både på folkevalgt og administrativ side.

Hugo Thode Hansen tilføyer:

«Vi er svært glade for at det nå er inngått en avtale for å formalisere samarbeidet. Norsk Rådmannsforum er bekymret for konsekvensene av de mange rådmanns-/kommunedirektøravgangene. Et samarbeid med KS på dette området hvor vi setter fokus på det gode og konstruktive samspillet  mellom politikk og administrasjon tror vi vil være nyttig for alle parter»

Administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, uttaler:

Foto: KS

«Jeg er glad for at vi nå styrker samarbeidet mellom Norsk Rådmannsforum og KS.

Samarbeidsavtalen vil bli revidert årlig slik at vi til enhver tid har tidsaktuelle felter vi samarbeider om.

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. Det preger kommunesektoren allerede i dag og vil gjøre det  i årene som kommer. En rekke utviklingstrekk påvirker det kommunale oppdraget, som klimaendringer, globalisering, en aldrende befolkning og økte forventninger fra innbyggerne. Samtidig opplever kommunesektoren et stadig mindre økonomisk handlingsrom og økte krav til samfunnssikkerhet og beredskap. Høy tillit i samfunnet og stor evne til omstilling er grunnlaget for at kommunal sektor skal kunne møte og løse de utfordringene vi står i.»

«Dette fordrer kompetente og modige kommunedirektører, det har vi. Samtidig må vi samarbeide om gode og forutsigbare rammebetingelser for den jobben som skal gjøres. Utfordringene endrer seg, da må rammebetingelsene følge med. For KS er dette et viktig samarbeid, også for å kunne bidra til felles utvikling», tilføyer Lasse Hansen, adm.dir KS.

Avtalen er en oppfølging av at det på NR sitt landsmøte i 2018 ble besluttet at Norsk Rådmannsforum skulle arbeide aktivt med samarbeidet og tilnærmingen til KS.

Fortsett å lese

ForrigeNeste