Høring på Stortinget 14.mai 2019

Høring i dag 14.mai på Stortinget – om endringer i Arbeidsmiljøloven, dvs varslingsbestemmelsene.

Se og hør hele høringen https://www.stortinget.no/…/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoar…

Rettsvernet/ rettssikkerheten for toppledere/ rådmenn må også ivaretas når det er denne det varsles mot.

Det er et lederansvar å sørge for en god ytringskultur hvor fet er trygt å varsle. Det er også et lederansvar å ta tak i saker på et lavest mulig nivå og så raskt som mulig. Vi støtter regler om arbeidsgivers plikter etter å ha mottatt et varsel, og at varsler har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, at saksbehandlingsreglene inngir tillit og at disse følges. En forsvarlig fremgangsmåte må også gjelde den det varsles på og når det varsles på rådmannen.

Norsk Rådmannsforum ser med bekymring på det økende antall varsler mot rådmenn/ toppledelse og registrerer at fremgangsmåten i mange saker neppe kan betegnes som forsvarlig. Alvorlige beskyldninger fremsatt som varsel blir publisert i lokalpressen, uten at rådmannen får reell mulighet til å imøtegå påstandene. Rådmannen blir satt ut av spill. Det kan synes som om varsling i noen tilfeller blir brukt for å hindre omstilling og vanskeliggjøre gjennomføring av politiske vedtak. Dette er ikke bare alvorlig for den det varsles på, dette påvirker også hele kommunens ledelse, administrativ og politisk, og kan representere et demokratisk problem.

Daglig leder og advokat Jostein Nordbø fremførte Norsk Rådmannsforums synspunkter på forslagene som er fremmet i prop 74 (2018-2019).

  Notat høring

Fortsett å lese

Neste